اثر ترکیب بر پارامترهای فلش زینتر سرامیک وریستور بر پایه ZBS

گواهینامه ثبت اختراع

احیا وریستورهای اکسید روی توسط عملیات غوطه¬وری در محلول نانو نیترات بیسموت

افت مشخصات ولتاژ-جریانی وریستور به عنوان یک مسئله جدی در برقگیرها مطرح می­گردد. قرارگیری وریستور در میدان الکتریکی برای مدت زمان طولانی، منجر به افزایش…

بهبود خواص الکتریکی وریستور اکسید روی با تغییر دمای زینترینگ

وریستورهای اکسید روی سرامیکهای نیمه رسانا میباشند که دارای خصوصیات الکتریکی غیرخطی هستند که ناشی از مرز دانهها و ریز ساختار وریستوری میباشد. در این…

تأثیر بایندر آلی در خواص الکتریکی برقگیر اکسید روي

برقگیرهاي اکسید روي شامل ستونی از سرامیکهاي نیمههادي وریستور اکسید روي میباشند که در حالت عادي شبکه کاملاً عایق و در صورت عبور اضافه ولتاژ…

افزایش قابلیت جذب انرژي وریستورهاي اکسید روي با تغییر جهت زینترینگ

وریستورهاي اکسید روي سرامیکهاي نیمه رسانا میباشند که داراي خصوصیات الکتریکی غیرخطی هسـتند کـه ناشـی از مـرز دانهها و ریز ساختار وریستوري آنها است. در…

تاثیر توزیع دانه بندی گرانول بر روی خواص الکتریکی وریستور اکسید روی

وریستورهای اکسید روی سرامیک‌های نیمه رسانا بوده که خصوصیات الکتریکی غیر خطی عالی داشته که ناشی از مرز دانه ها و ریز ساختار آن می‌باشد.…

تاریخچه برقگیر

1965: موفقیت در ساخت وریستورهای سیلیکون کارباید گروه R & D شرکت پاناسونیک در ژاپن، جهت حفاظت از ولتاژهای ضربه نوامبر 1965: بر عهده گرفتن…