گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع ساخت سرامیک های مهندسی دیسکی

The effect of grinding media on suspensions, microstructures, and comprehensive electrical properties of ZnO varistors

The effect of grinding media on suspensions, microstructures, and comprehensive electrical properties of ZnO varistors

گواهینامه اثر ترکیب بر پارامترهای فلش زینتر سرامیک وریستور بر پایه ZBS

اثر ترکیب بر پارامترهای فلش زینتر سرامیک وریستور بر پایه ZBS

گواهینامه ثبت اختراع

احیا وریستورهای اکسید روی توسط عملیات غوطه¬وری در محلول نانو نیترات بیسموت

افت مشخصات ولتاژ-جریانی وریستور به عنوان یک مسئله جدی در برقگیرها مطرح می­گردد. قرارگیری وریستور در میدان الکتریکی برای مدت زمان طولانی، منجر به افزایش…

بهبود خواص الکتریکی وریستور اکسید روی با تغییر دمای زینترینگ

وریستورهای اکسید روی سرامیکهای نیمه رسانا میباشند که دارای خصوصیات الکتریکی غیرخطی هستند که ناشی از مرز دانهها و ریز ساختار وریستوری میباشد. در این…

تأثیر بایندر آلی در خواص الکتریکی برقگیر اکسید روي

برقگیرهاي اکسید روي شامل ستونی از سرامیکهاي نیمههادي وریستور اکسید روي میباشند که در حالت عادي شبکه کاملاً عایق و در صورت عبور اضافه ولتاژ…
صفحه1 از2