دوشنبه, 23 دی 1398 17:55

متعلقات برقگیر

ديسكانكتور يا جدا كننده وسيله اي است كه مابين قسمت پايين برقگير و زمين متصل مي شود. اگر از درون اين وسيله جريان شديدي غير از جريان هاي موجي ناشي از صاعقه و کلید زنی عبور نماید ديسكانكتور منفجر شده و منجر به قطع ارتباط برقگیر با زمين خواهد شد.

به عبارت ديگر برقگير معيوب از شبكه جدا شده و از اتصال كوتاه شدن شبكه به زمين توسط برقگير معيوب جلوگيري مي نمايد. برخي از ديسكانكتورها مجهز به نشان دهنده قابل رويت ،به منظور حصول اطمينان از قطع حتمي رابط زمين هستند.