افزایش قابلیت جذب انرژي وریستورهاي اکسید روي با تغییر جهت زینترینگ

وریستورهاي اکسید روي سرامیکهاي نیمه رسانا میباشند که داراي خصوصیات الکتریکی غیرخطی هسـتند کـه ناشـی از مـرز دانهها و ریز ساختار وریستوري آنها است. در…

تاثیر توزیع دانه بندی گرانول بر روی خواص الکتریکی وریستور اکسید روی

وریستورهای اکسید روی سرامیک‌های نیمه رسانا بوده که خصوصیات الکتریکی غیر خطی عالی داشته که ناشی از مرز دانه ها و ریز ساختار آن می‌باشد.…

تاریخچه برقگیر

1965: موفقیت در ساخت وریستورهای سیلیکون کارباید گروه R & D شرکت پاناسونیک در ژاپن، جهت حفاظت از ولتاژهای ضربه نوامبر 1965: بر عهده گرفتن…
صفحه2 از2